Regulaminy

Regulamin akcji „Dulux EasyCare + Bon 20 zł”

Regulamin akcji
„Dulux EasyCare + Bon 20 zł”

§ 1
Postanowienie ogólne

1. Organizatorem akcji pod nazwą „Dulux EasyCare + Bon 20 zł” (dalej zwaną „Akcja”) jest PPHU ROLBUD Sp. z o.o. Sp.k. prowadzący Market Budowlany Mrówka w miejscowości Ciechanów zwany dalej Sklepem.
2. Akcja prowadzona jest w okresie od dnia 10.09.2021 r. do 25.09.2021 r. albo do wyczerpania zapasów bonów, o których mowa w § 2 Regulaminu, albo do wyczerpania zapasu produktów, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu (w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze), w godzinach otwarcia Sklepu (dalej zwany: „Okres Akcji”). Informacji o trwaniu Akcji udziela Obsługa Działu Farb.
3. Uczestnikami Akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupu farb, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, w ilościach detalicznych (tj. nie więcej niż 50 litrów w ramach pojedynczego zakupu), w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz spełniające warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”). Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Sklepu, członkowie najbliższych rodzin wymienionych pracowników (tj. małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).
4. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z Akcją, dodatkowe informacje można uzyskać pod adresami email:sklep3@grupapsb.com.pl albo bezpośrednio w Sklepie w Punkcie Obsługi Klienta.


§ 2
Zasady Akcji


1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu (a zwłaszcza § 2 ust. 2 Regulaminu), każdy Uczestnik, który w Okresie Akcji dokona w Sklepie zakupu minimum 5L farby Dulux EasyCare w opakowaniach o pojemności 2,5L lub 5L, w dowolnej kombinacji pojemności i kolorów, oferowanych przez Sklep, będzie uprawniony do otrzymania bonu o wartości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych złotych, dalej zwana: „Bon”). W promocji bierze udział jedynie farba Dulux EasyCare w opakowaniu o pojemności 2,5L i 5L. Każde kolejne zakupione 5L farby Dulux Easy Care upoważnia do otrzymania kolejnego bonu.
2. Bon upoważnia do pomniejszenia płatności w wysokości 20 złotych przy kolejnych zakupach dokonywanych w sklepie, który go wydał. Bon można zrealizować przy zakupach na kwotę brutto powyżej 20 złotych.
3. Bon można zrealizować w terminie 1 miesiąca od dnia jego otrzymania w Sklepie w ramach akcji promocyjnej.
4. Zważywszy, że Akcja, z powodu wyczerpania zapasu Bonów może zakończyć się przed 25.09.2021r., Uczestnik przed dokonaniem zakupu powinien potwierdzić dostępność Bonu w Punkcie Obsługi Klienta w Sklepie.
5. Bon nie podlega wymianie na gotówkę.
6. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 Regulaminu, Uczestnik, który chce wziąć udział w Akcji, w celu otrzymania Bonu, jest zobowiązany do poinformowania o tym Kasjera w Punkcie Obsługi Klienta oraz okazania paragonu lub faktury (dokumentu potwierdzającego jednorazowy, łączny zakup zgodny z §2 ust. 1 Regulaminu dokonany w Okresie Akcji). Pracownik Sklepu, wydając Bon Uczestnikowi, dokona adnotacji o wydaniu Bonu na paragonie lub fakturze oraz w stosownej ewidencji wydanych bonów prowadzonej w Sklepie.
7. Bon będzie wydawany tylko w godzinach otwarcia Sklepu, w dniu dokonania zakupów opisanych w § 2 ust. 1 Regulaminu i tylko w Sklepie, w którym dokonano tego zakupu. Uczestnik nie spełni warunków Akcji w przypadku zgłoszenia się po odbiór Bonu w innym terminie lub w innym Sklepie.
8. Dla uniknięcia wątpliwości, produkty zakupione przed Okresem Akcji nie są objęte Akcją.
9. Z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 3 i 4 Regulaminu, w Okresie Akcji Uczestnik może w niej uczestniczyć dowolną ilość razy, bez ograniczenia ilości nabytych produktów objętych Akcją.
10. Z zastrzeżeniem odrębnych regulacji obowiązujących w Sklepie, zwrot pełnowartościowego towaru, którego nabycie było podstawą do otrzymania Bonu jest możliwy wraz ze zwrotem niewykorzystanego Bonu. Uczestnik nie jest zobowiązany do zwrotu niewykorzystanego Bonu w przypadku, kiedy w związku z zakupem stanowiącym podstawę do otrzymania Bonu, wykonuje swoje uprawnienia wynikające z rękojmi lub gwarancji.
11. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Akcji.


§ 3


Postępowanie reklamacyjne co do przebiegu Akcji
1. Reklamacje co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane:
a) pisemnie listem na adres Organizatora : PPHU ROLBUD Sp. z o.o Sp.k. Market Budowlany Mrówka ul. Niechodzka 5, 06-400 Ciechanów
b) mailowo na adres e-mail Organizatora: sklep3@grupapsb.com.pl
Reklamacje co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane również po jej zakończeniu.
2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, Uczestnik może zgłaszać uwagi techniczne co do działania Bonu bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta w Sklepie.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, nazwę oraz adres Sklepu, w którym dokonano zakupu uprawniającego do udziału w Akcji, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail Uczestnika, o ile Uczestnik taki adres posiada i chce z niego skorzystać, jak również wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika listem lub mailem na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.


§ 4
Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj.: PPHU ROLBUD Sp. z o.o. Sp.k. Market Budowlany Mrówka.
2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
3. Dane osobowe Uczestników Akcji, tj. dane podane przez Uczestników przy zgłoszeniu reklamacji, o których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu, przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu reklamacji, w tym jej rozpatrzenia i zawiadomienia Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na tej podstawie, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań i uprawnień Organizatora wynikających z postanowień Regulaminu. Podanie danych osobowych przez Uczestnika, o których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu jest dobrowolne, jakkolwiek konieczne do zgłoszenia reklamacji, jej rozpatrzenia przez Organizatora i zawiadomienia Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.
4. Dane osobowe Uczestnika, w przypadku rozpatrzenia reklamacji zgodnie z żądaniem Uczestnika, przetwarzane będą do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. Dane osobowe Uczestnika, w przypadku rozpatrzenia reklamacji w sposób niezgodny z żądaniem Uczestnika, przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż do końca szóstego roku licząc od zakończenia postępowania reklamacyjnego. W przypadku zgłoszenia roszczenia przez danego Uczestnika, okres przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem.
5. Uczestnikowi przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) ograniczenia przetwarzania danych; (Uczestnik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli zdaniem Uczestnika Administrator posiada nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarza je bezpodstawnie lub nie chce, żeby Administrator je usunął, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez niego sprzeciwu względem przetwarzania danych.);
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; (Uczestnik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest Administratorowi niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej mu władzy publicznej. Uczestnik powinien wtedy wskazać Administratorowi swoją szczególną sytuację, która jego zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Administratora przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać dane Uczestnika w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez niego danych są nadrzędne wobec praw Uczestnika lub też że dane Uczestnika są Administratorowi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.);
f) prawo do przenoszenia danych; (Uczestnik ma prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jego dane osobowe. Uczestnik może też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.)
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Uczestnikowi przysługuje prawo aby złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; (Uczestnik w każdej chwili może cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika przed jej wycofaniem.)
6. Dane do kontaktu Uczestnika z Administratorem, w tym w celu skorzystania z przysługujących Uczestnikowi uprawnień:sklep3@grupapsb.com.pl , tel :23 675 05 30


§ 5
Postanowienia końcowe


1. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu pod warunkiem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.
2. Uczestnicy nie mogą przenieść praw ani obowiązków związanych z Akcją na osoby trzecie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.
4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z wykonania zobowiązań związanych z Akcją, właściwy jest sąd powszechny.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na : http://www.mrowkaciechanow.pl i w Punkcie Obsługi Klienta Sklepów.